POLITYKA PRYWATNOŚCI NOSENS.PL

Dla serwisu: http://www.nosens.pl

§ 1
PREAMBUŁA

Szanujemy i chronimy prywatność oraz bezpieczeństwo użytkowników naszych stron internetowych („Użytkownicy”). Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) dotyczy danych przekazanych nam za pośrednictwem serwisu internetowego www.nosens.pl prowadzonego pod adresem https://nosens.pl („Serwis”). W Polityce Prywatności opisujemy, jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym handlu elektronicznego („Usługi” lub „Usługa”), a także w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane. Użyty w Polityce Prywatności termin „przetwarzanie danych” dotyczy informacji przekazywanych dobrowolnie przez Użytkowników, jak również informacji zbieranych automatycznie (przez tzw. „pliki cookies”), a obejmuje wszelkie operacje na danych osobowych, w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, dokonywane w związku z udostępnianiem Serwisu i świadczeniem Usług. Podstawowym celem przetwarzania danych jest optymalizacja funkcjonalności Serwisu i Usług tak, aby Użytkownicy mogli z nich korzystać w najprostszy i najbardziej efektywny sposób.

§ 2
KTO JEST ADMINISTRATOREM POZYSKIWANYCH DANYCH UŻYTKOWNIKÓW?

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest Bianco a Nero Katarzyna Pichalska, ul. Warszawska 30 m 701, 05-500 Piaseczno, NIP 7951918698, REGON 360015936, wpisana do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w dniu 01 grudnia 2014 r. Bianco a Nero Katarzyna Pichalska jest właścicielem domeny: www.nosens.pl i wszystkich towarów i usług oferowanych przez serwis zarejestrowany pod tą domeną jako http://nosens.pl (dalej: „Nosens.pl”), który przetwarza te dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

2. Dane kontaktowe do Nosens.pl: sklep@nosens.pl

3. Użytkownik nie jest zobligowany do udostępnienia nam swoich danych osobowych. Jednakże odmowa przez Użytkownika przekazania lub udostępnienia danych niezbędnych do świadczenia Usług powoduje usprawiedliwiony brak możliwości jej świadczenia przez Nosens.pl, a także może ograniczyć dostęp Użytkownika do Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności.

§ 3
W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY DANE?

1. Nosens.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

a.     świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu treści w serwisie, prowadzenia i obsługi konta użytkownika serwisu oraz świadczenia innych usług dostępnych w serwisie (np. składania zamówień, śledzenia statusu złożonych zamówień, formularza kontaktowego, wysyłki newslettera itp.). Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych Nosens.pl nieobowiązkowo;

b.    analitycznych i statystycznych, w tym poprzez profilowanie. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Nosens.pl (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający przede wszystkim na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników serwisu, sposobu korzystania przez nich z konta, czy ich preferencji, celem poprawy przez nas stosowanych rozwiązań w serwisie;

c.     ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci realizacji ochrony przysługujących nam praw.

2.     Dane Użytkowników przetwarzane są także w celach marketingowych do:

a.     prowadzenia reklamy kontekstowej, tj. wyświetlania treści marketingowych w Serwisie niedostosowanych do preferencji Użytkownika. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

b.    kierowania do Użytkownika newslettera, w którego treści mogą być zawarte materiały stanowiące informację handlową. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

c.    przesyłania do Użytkownika zamówionej przez niego informacji handlowej. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

d.    prowadzenia tzw. marketingu bezpośredniego polegającego na kierowaniu do Użytkownika treści marketingowych drogą elektroniczną lub poprzez telemarketing. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

e.   przeprowadzania konkursów, programów lojalnościowych czy akcji promocyjnych organizowanych przez administratora;

3.    Do przetwarzania danych osobowych w celach określonych w pkt. 1 i 2 powyżej  wykorzystujemy następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres e-mail, adres geograficzny (zamieszkania lub podobny), numer telefonu, login, informacje zbierane przez pliki cookies lub narzędzie lub technologie im podobne.

§ 5
CZY POWIERZAMY DALEJ PRZETWARZANIE DANYCH?

Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:

1. Użytkownik wyrazi na to zgodę;

2. Jest to konieczne z celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, tj. dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom takim jak Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, firmy kurierskie współpracujące z serwisem, operatorzy płatności (PayU, PayPal) itp. W tym przypadku Administrator udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty te wykorzystują dane osobowe Użytkowników można znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookies;

3. Jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

4. Jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych oraz organów wymiaru sprawiedliwości.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Nosens.pl jego obowiązków wynikających z powierzenia lub dalszego powierzenia przetwarzania danych opisanych w pkt. 1-4, odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa Nosens.pl ogranicza się jedynie do bezpośrednich strat, które poniósł Użytkownik. Nosens.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, niezależnie od ich źródła, z wyjątkiem przypadków winy umyślnej Nosens.pl.

Dodatkowo dane gromadzone i przetwarzane przez Nosens.pl mogą być ujawnione podmiotom trzecim zgodnie z Polityką Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa w razie uznania, że ujawnienie takie jest niezbędne dla:

a. ochrony praw Nosens.pl lub osób trzecich;

b. ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innych osób;

c. zapobieżenia lub powstrzymania działań o charakterze nieetycznym lub obraźliwym; oraz we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

§ 6
CZY WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIE?

1.    Nosens.pl stosuje pliki tekstowe "cookies". „Cookie” to niewielka informacja umieszczana na żądanie naszego serwera (first-party cookies) na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, itp.) Użytkownika podczas odwiedzin Serwisu, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie Serwisu na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych Użytkowników; mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

2. Nosens.pl stosuje mechanizm plików cookies w celach:

a. ułatwienia nawigacji na stronach Serwisu, w tym poprzez utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu nie ma przymusu na każdej podstronie logować się ponownie;

b. weryfikacji i rozwoju naszej oferty, w tym poprzez dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;

c. statystycznych.

4. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Nosens.pl również cookies zewnętrznych (third-party cookies) w celu:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego;

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych ze pośrednictwem narzędzi analitycznych;

c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.

5. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W szczególności, każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. TFGpl zaznacza, że wyłączenie mechanizmu może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

§ 7
JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI?

1.    Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.

2.    Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych w celach marketingu bezpośredniego lub z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na usprawiedliwionym interesie administratora.

3.    Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy Rozporządzenia.

§ 8
CZY WYSYŁAMY INFORMACJE HANDLOWE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

1. Nosens.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom informacji handlowych dotyczących działalności Nosens.pl. Prawo to powstaje w przypadku wyrażenia przez Użytkowników zgody na usługę newsletter.

2. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych; dla przykładu, każdy z odbiorców newslettera ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie od Nosens.pl informacji handlowych poprzez kliknięcie w link „rezygnacja z subskrypcji”.

§ 9
KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z SERWISU?

1. Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

2. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą korzystać z Serwisu i Usługi wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Osoby nieletnie prosimy o nieudostępnianie ani nam ani Użytkownikom żadnych informacji za pośrednictwem lub w związku z Serwisem, w szczególności danych osobowych.

§ 10
CZY SERWIS ZAWIERA DODATKOWE LINKI DO INNYCH SERWISÓW?

1. Serwis może zawierać linki, które w razie kliknięcia przekierowują Użytkownika na zewnętrzną stronę internetową. Istnienie linków nie może być utożsamiane z jakiegokolwiek rodzaju powiązaniami pomiędzy Nosens.pl a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa.

2. Nosens.pl w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań, nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych, nie ponosi odpowiedzialności za treść polityki prywatności i bezpieczeństwa obowiązującej na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania pliki cookies. Zachęcamy Użytkowników korzystających z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów obowiązujących na tych stronach.

KWESTIE TECHNICZNE, USUNIĘCIE, RETENCJA DANYCH

1. Podczas przeglądania Serwisu nasze serwer automatycznie gromadzi informacje wysyłane przez przeglądarkę i zawarte w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać różne dane, w szczególności adres e-mail, adres IP, typ wyszukiwarki, stronę internetową odwiedzoną bezpośrednio przed wejściem na nasz Serwis, czas wejścia do Serwisu oraz inne dane statystyczne, a wykorzystywane mogą być przez Nosens.pl w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem, zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonej Usług, a nadto w celach technicznych i statystycznych.

2. Co do zasady Nosens.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika przez czas wykonywania świadczonych na jego rzecz Usług lub do czasu wycofania przez Niego zgody na przetwarzanie danych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres:

a. niezbędny do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;

b. przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;

c. określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa np. w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych nałożonych na administratora;

d. niezbędny do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.

3. W przypadku uzyskania przez Nosens.pl wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie z Usługi), Nosens.pl może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

4. Nosens.pl może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystając z naszego Serwisu, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w Polityce Prywatności.

2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować na następujący adres skrzynki email: sklep@nosens.pl.

3. Nosens.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie www.nosens.pl , w zakładce „Polityka prywatności”.


Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.